เงื่อนไขและข้อตกลงกิจกรรม ลาฝ้าลุ้นทอง วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565

ขั้นตอนการร่วมสนุก

เงื่อนไขและข้อตกลงกิจกรรม ลาฝ้าลุ้นทอง วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565

1) ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ลูกค้าทั่วไป ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์โซลูชั่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า Zolution Melasma clear cream extra ( ครีมทาฝ้า-โซลูชั่น เมลาสม่า เคลียร์ ครีม )ปริมาณบรรจุ 13 กรัม ราคา 49 บาท ณ ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

 

2) ร่วมรายการโดยใช้ใบเสร็จ จากร้านสะดวกซื้อ 7-11  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำการลงทะเบียนเพียงแอดไลน์ LINE : @zolution (มี @ข้างหน้า) จากนั้นทำการระบุรายละเอียดเขียนชื่อ – นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมหมายเลขรหัสใบเสร็จ กำกับบนใบเสร็จให้เรียบร้อย จากนั้นอัพโหลดหรือส่งใบเสร็จมาที่ไลน์ดังกล่าว พร้อมเก็บใบเสร็จหรือรูปถ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน กรณีได้รับรางวัล

 

3) ระยะเวลาร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะพิมพ์ ชื่อ – นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขรหัสใบเสร็จของผู้ร่วมรายการทุกคนลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดี   ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดต่อไป

 

4) สถานที่จับรางวัล ณ บริษัท มีสตางค์มีทรัพย์ จำกัด 99/225 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 

5) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 กำหนดจับรางวัลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ประกาศผลการจับรางวัลผ่านช่องทาง Facebook : Zolution Club และ@zolution ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.

 

6) สิ่งของรางวัลมีดังนี้

  • รางวัลที่ 1  สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท 1 รางวัลๆ ละ 31,550บาท รวมมูลค่า 31,550 บาท (ราคาทองคำ ณ วันที่ 19 เมษายน 2565)
  • รางวัลที่ 2  สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง 2 รางวัลๆ ละ 7,888 บาท รวมมูลค่า 15,776 บาท (ราคาทองคำ ณ วันที่ 19 เมษายน 2565)
  • รางวัลที่ 3  Gift Set สินค้าแบรนด์โซลูชั่น 5 รางวัลๆ ละ 1,176 บาท รวมมูลค่า 5,880 บาท          
  • รวมของรางวัล จำนวน 8 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 53,206 บาท

(ห้าหมื่นสามพันสองร้อยหกบาทถ้วน)

 

7) ผู้โชคดีได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องมารับรางวัลด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับ ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับจะต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนมาด้วย) ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดามารดา นำสูติบัตรมาแสดงตน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา พร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกิจกรรมเป็นหลักฐานในการรับของรางวัลด้วยตนเองทั้งนี้ หากผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในกำหนด บริษัทจะมอบของรางวัลดังกล่าวแก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป ถ้าผู้โชคดีสำรองไม่มารับรางวัลภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ แล้วบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่อไป

 

8) ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

 

9) ตลอดระยะเวลาของรายการ ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลซึ่งมีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้

 

10) ในการจับรางวัลหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ภายในสิ้นปี 2565 รางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด

 

11) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระเงินภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลในวันที่รับมอบรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 ด้วยตนเอง

 

 12)ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการ และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

13) คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

14) ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้โชคดีที่ได้รางวัลเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทได้ โดยผู้รับรางวัลจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

15) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพนักงานของบริษัท มีสตางค์มีทรัพย์ จำกัดและบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้

 

16) ผู้โชคดีสามารถรายงานตัวผ่านทาง Facebook ช่องทาง Zolution Clubโดย inbox หรือ LINE @zolution แจ้งชื่อ-นามสกุล ระบุรอบการประกาศที่ได้รับรางวัล พร้อมบอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมรูปถ่ายใบเสร็จที่ใช้ร่วมรายการ

 

17) กติกาการตัดสินทางบริษัทฯจะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้ และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนด พร้อมอ่านชิ้นส่วนสลากผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านได้ทราบโดยทั่วกัน

 

18) เลขที่ใบอนุญาตกิจกรรม 208/2565